25. november 2014

Puhta võrdõiguslikkuse seaduseelnõu

Andsin Riigikogus IRL fraktsiooni nimel sisse eelnõu, millel on ainult üks eesmärk: et lasteaiaealiste laste vanemad oleks võrdselt koheldud lasteaiatasude osas. Nii siis, kui laps käib asteaias kui ka siis, kui lasteaiakoha asemel on kohalik omavalitsus pakkunud lastehoiukoha.Eelnõu tekst ja eelnõu seletuskiri on siin. Loodan, et see väike lihtne asi saab kiiremas korras Riigikogu saali toetuse.

EELNÕU TEKST:
 TULUMAKSUSEADUSE § 26 MUUTMISE SEADUS

§ 1. Tulumaksuseaduse (RT I, 11.07.2014, 22) paragrahvi 26 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgnevalt:

“(2) Koolituskuludeks on riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses, avalik-õiguslikus ülikoolis, antud õppekava osas koolitusluba, registreeringut Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigust kõrgharidustaseme õpet läbi viia omavas erakoolis või eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses õppimise või nende õppeasutuste poolt korraldatavatel tasulistel kursustel õppimise eest või vähemalt pooleteise aasta vanuse lapse sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud lapsehoiuteenuse eest tasutud dokumentaalselt tõendatud kulud. Tulust ei arvata maha koolituskulusid, mida isik on teinud käesoleva seaduse § 19 lõike 3 punktide 3 ja 5 kohaselt tulumaksuga mittemaksustatava stipendiumi arvel.
  
Algatab Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon

19.11.2014

 EELNÕU SELETUSKIRI:
Seletuskiri tulumaksuseaduse § 26 muutmise seaduse eelnõu juurde

Sissejuhatus

Käesoleva aasta 5.novembril vastu võetud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse jõustumisel tekib olukord, kus kohalikel omavalitsustel on õigus lugeda lapsehoiuteenust kasutava lapse puhul lasteaiakoha pakkumise kohustus täidetuks. Seaduse § 10 esimese lõike uus sõnastus on järgmine:

ˮ(1) Valla-  või linnavalitsus loob vanemate soovil kõigile pooleteise-  kuni seitsmeaastastele
lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning  ühtib vähemalt ühe vanema
elukohaga,  võimaluse  käia  teeninduspiirkonna  lasteasutuses.  Pooleteise-  kuni  kolmeaastase lapse  lasteaiakoha  võib  valla-  või  linnavalitsus  vanema  nõusolekul  asendada lapsehoiuteenusega, mille rahastamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 27 lõigetes 3 ja 4
sätestatut.“

Seega võrdsustati alusharidus koolieelse lasteasutuse seaduse mõttes ning lapsehoiuteenus sotsiaalhoolekandeseaduse mõttes. Kui koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 alusel võivad, ent sõltuvalt kohaliku omavalitsuse otsusest, ei tarvitse sealjuures tekkida erinevused lapsevanemate majanduslikus koormises, siis lapsevanemate tulude maksustamisel tekib ebaõiglane erisus üleriiklikult.
Samas oli vastavalt seaduseelnõu 641SE seletuskirjale paragrahvi 10 muutmise eesmärk pakkuda paindlikumaid võimalusi, suurendamata sealjuures lapsevanemate omaosalust: „Kui pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele mõeldud lapsehoiuteenus asendab lasteaiakohta, peab see olema lastevanematele rahaliselt kättesaadav. See tähendab seda, et lapsehoiuteenus ei tohi olla vanema jaoks kallim lasteaiakoha kasutamisest (lk 3, eelnõu esitajate poolne alla joonitus).
Pered ei tohi sattuda majanduslikult ebavõrdsesse olukorda sõltuvalt sellest, kas laps käib lasteaias või selle asenduseks olevas lapsehoius. Käesolev eelnõu lahendab selle küsimuse perede võrdse kohtlemise osas maksustatavast tulust mahaarvamiste tegemise osas.

I Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärk on võimaldada lapsehoiuteenuse eest tasutud kulude mahaarvamist maksustatavast tulust sarnaselt koolituskuludele, mille mahaarvamist kehtiv tulumaksuseadus juba võimaldab.

II Eelnõu sisu
Eelnõuga muudetakse tulumaksuseaduse 26 lõiget 2 selliselt, et antud sätte kohaselt muutub võimalikuks ka vähemalt pooleteise aasta vanuse lapse lapsehoiuteenuse eest tasutud kulude mahaarvamine maksustatavast tulust.
Lapse vanusepiiri sätestamine on seotud sellega, et koolieelse lasteasutuse seaduse §-i 10 kohaselt peab kohalik omavalitsus lasteasutuses käimise võimaluse looma kõigile vähemalt pooleteise aasta vanustele lastele, kelle vanemad seda soovivad.

III Eelnõu terminoloogia ja vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõus ei võeta kasutusele uusi termineid. Eelnõu ei ole vastuolus Euroopa Liidu õigusega.

IV Seaduse mõjud
Eelnõu demograafiline mõju
Eelnõul on positiivne mõju Eesti demograafilisele olukorrale, kuna see võrdsustab perede majanduslikku koormust laste kasvatamisel ning koolitamisel, vähendab vanemate stressi ning motiveerib vanemaid töö- ja pereelu paremini ühitama, kasutades selleks vajadusel ka lapsehoidu, mis ilma antud eelnõus toodud muudatuseta oleks vanematele oma maksumuse poolest kallimad.

Eelnõu seadusena rakendamise kulud
Tegemist ei ole riigieelarvele täiendava koormisega, kuna kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse §-i 10 kohaselt peab kohalik omavalitsus sisuliselt järgmisel tööpäeval pärast lapsevanema avalduse esitamist tagama lasteaiakoha igale pooleteiseaastaseks saanud lapsele, ning lasteaiakoha kasutamine on juba arvatud koolituskulude hulka.
Lasteaedadel on lubatud võtta vastu ka nooremaid lapsi kui pooleteiseaastaseid, ka sellisel juhul rakendub neile koolituskulu alusel tulumaksuvähendus. Lasteaedades rakendub tasu arvestus koolituskuluna sõltumata lapse vanusest. Seega, kui kõik kohalikud omavalitsused täidaks oma kohust lastega perede ees koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt, tuleks koolituskulude osas tulumaksusoodustust rakendada igal juhul.
Lisaks tuleb osundada, et lapse hooldamise asemel tööle suunduv lapsevanem maksab eelduslikult makse oluliselt suuremal määral, kui on tulumaksuvabastuse osa. Seega on mõju riigieelarvele ja ka kohalike omavalitsuste eelarvetele positiivne.
Asjaolu, et mõned kohalikud omavalitsused ei ole täitnud oma kohustust lasteaiakoha pakkumise osas või et mõned omavalitsused plaanivadki asendada lasteaiad lastehoiuga (vt nt intervjuu Tartu linna haridusosakonna juhataja Riho Raavega ajalehes „Tartu Postimees“ 09.10.2014 („Abilinnapea: sõimesaba sai otsa“), kus ta nendib, et uus olukord võimaluse näol pakkuda lasteaiakoha asemel lastehoiukohta on seadnud kahtluse alla lasteaed Rukkilille laiendamise), ei saa olla aluseks lapsevanematele erineva majandusliku koormise tekitamiseks.
Samuti ei saa pidada õiguslikult aktsepteeritavaks olukorda, kus kohalike omavalitsuste kohustust lasteaiakoha mittetäitmisel võetakse aluseks riigieelarve potentsiaalsele suuremale kulule, kuna normaalne olukord eeldaks, et ka kohalikud omavalitsused täidaksid seadust ja riigil oleks vastav maksuleevendus eelarvesse sisse arvestatud. Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi hinnangud mõjudele olemasolevast olukorrast lähtuvalt on lisatud eelnõu seletuskirja lisadena.

V Seaduse jõustumine
Seadus jõustub üldises korras.


19.novembril 20145 kommentaari:

 1. Tähelepanu !!!

  minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing
  Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

  Attention !!!

  my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.

  VastaKustuta
 2. Looduslikud maitsetaimed võivad ravida epilepsiat, mul oli epilepsia juba üle 14 aasta, olen veetnud palju raha, et saada haiglast ravimeid, et hoida mind tervena, ma läksin paljude haiglate raviks, kuid ei olnud lahendust, ühel päeval olin kontoris läbimas internet, kui ma nägin postitust dr. Itua taimsete ravimite kohta, kuidas ravida Kansas'i naist, kes kannatas HIVi ja ta on loetletud haiguste loendina. saatke talle e-kiri. Ta rääkis mulle, mida ma pean tegema, ja andma mulle ka juhised, mida ma korralikult järgisin. Enne kui ma teadsin, mis toimub kahe nädala pärast Minu üllatuseks pärast seda, kui dr. Itua mulle kannatlikult läks, oli minu epilepsia ravi, ma tahan öelda suur tänu dr Ituale, kes on saatnud oma rahvale tema loomulik meditsiin ma palvetan, et Jumal õnnistaks teid hea töö eest, mida te teete. Kõigile, kes veel selle haiguse all kannatavad, võite temaga ühendust võtta ka oma e-posti aadressil: ;; drituaherbalcenter@gmail.com või Whatsapp Number .. + 248149277976 nagu nad ütlevad, et tema taimne ravim on ainus püsiv lahendus arestimisele. Parim ... Herpesviirus, HIV / AIDS, A / B hepatiit, vöötohatis, külma valuga, epilepsia, tüükad, luupus, diabeet, mehed / naine viljatus, arestimine, vähi kõik.

  VastaKustuta
 3. Sõltumata sellest, kas nad saavad igapäevaselt suukaudseid või tulevasi süstitavaid depo-ravimeetodeid, on vaja ravimite külastamist ja ohutuse ja reageerimise jälgimist. Kui patsiente ravitakse piisavalt vara, enne kui on tekkinud palju immuunsüsteemi kahjustusi, on eluiga normaalne, kui nad jäävad edukaks. Siiski, kui patsiendid ravi lõpetavad, tõuseb viirus enamiku patsientide puhul kõrgele tasemele, mõnikord seostub raske haigusega, sest olen läbinud selle ja isegi suurenenud surmaohu. „Ravimise“ eesmärk on käimas, kuid usun ikka, et minu valitsus tegi ravimeetodite leidmise asemel miljonid ARV-ravimid. pideva ravi ja jälgimise jaoks. Ainuüksi ARV ei saa HIV-i ravida, kuna nakatunud rakkude hulgas on väga pikaajalised CD4-mälu rakud ja võimalikud teised rakud, mis toimivad pikaajaliste reservuaaridena. HIV võib neis rakkudes peita ilma organismi immuunsüsteemi avastamata. Seega, isegi kui ART täielikult blokeerib rakkude järgnevad infektsiooniringid, säilivad enne ravi alustamist nakatunud reservuaarid ja nendest reservuaaridest HIV-i reboundid, kui ravi lõpetatakse. „Cure” võib tähendada hävitamise ravimist, mis tähendab, et täielikult vabaneb reservuaariviiruse kehast või funktsionaalsest HIV-i ravimisest, kus HIV võib jääda reservuaarrakkudesse, kuid pärast ravi katkestamist on võimalik takistada kõrgeid tasemeid. usub, et Parkinsoni tõve, skisofreenia, vähi, skolioosi, fibromüalgia, fluorokinolooni toksilisuse inimeste jaoks on lootust
  Sümptom Fibrodüsplaasia Ossifikaanid Progressiva.Fatalne perekondlik unetusfaktor V Leideni mutatsioon, epilepsia Dupuytreni haigus, desmoplastiline väikeste ümmarguste rakkude kasvaja Diabeet, tsöliaakia, Creutzfeldt-Jakobi tõbi, aju amüloidi angiopaatia, ataksia, artriit, amüotroofiline külgskleroos, Alzheimeri tõbi, adrenokortikaalne kartsinoom.Astma, allergilised haigused.Hiv_ AIDS, herpes, põletikuline soolehaigus, Copd, diabeet, hepatiit, lugesin temast võrgus, kuidas ta ravib Tasha ja Tara, et võtsin temaga ühendust drituaherbalcenter@gmail.com isegi rääkides whatsapps +2348149277967 usust mulle see oli lihtne ma jõin tema taimsete ravimite kaks nädalat ja olin ravitud nagu see ei ole Dr Itua ime mees? Jah, ta on! Ma tänan teda nii palju, et ma soovitan, kas teil on üks neist haigustest. Pls võtke temaga ühendust, ta on tore mees.

  VastaKustuta
 4. Sõbrad õnnelikud mina olen nii väga õnnelik täna! Sellepärast annan selle suure tänu Dr.oje'le. Olen viimase kuue aasta jooksul kannatanud HIV / AIDSi all
  (6) aastat, olen kulutanud palju raha, et saada haiglatelt narkootikume, et ennast tervena hoida, püüdsin kõik endast oleneva, et ennast ravida, aga ma
  ei saanud lahendust! kuni ma otsustasin proovida ravimtaimi. See oli, kuidas ma sain selle suure taimse arstiga online-uuringus, ma võtsin temaga ühendust ja pärast seda, kui võtsin ta 12. päeval esinenud taimsete ravimite juurde, läksin ma maitsele haiglasse, olin negatiivne ja ma läksin teise juurde test. Jumalale tuleb ka see, et ma olen testinud HIV / AIDSi negatiivset mõju (ma olen
  nii hea meel, et näen taas oma HIV / AIDSi negatiivset. Ma olen väga uhke, et väljendada oma õnne selle platvormi kaudu ja tänada dr.
  oje, et taastada oma elu normaalseks. Samuti saate ühendust võtta Dr. oje'ga
  kaudu drojelumeseherbalhome@gmail.com või helistage / whatsapp talle +2347035302579, kui
  olete nakatunud HIV / AIDSi viirusega või teil on terviseprobleeme. DOCTOR OJE VÕIB HINDAMISEKS JÄRGMISTE HAIGUSE:
  1. HIV / AIDS
  2. HERPES 1/2
  3. CANCER
  4. ALS (Lou Gehrigi tõbi)
  5. B-hepatiit
  6. krooniline pankreatiit
  7.Emfüseem
  8.KOPD (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus)
  9.asthma
  10.Aktiivne nurga sulgemine glaukoom
  11.Diabates
  12. HPV.
  13. Marutaud
  JA palju rohkem ..

  VastaKustuta
 5. Illuminati on mind palju aidanud, mu ema oli väga haige ja mul oli operatsiooni jaoks vaja 40000 eurot, kuid arvete tasumiseks polnud raha, ma taotlen oma pangas laenu, nad ei saanud mulle seda laenu pakkuda, kui ma nägin Internetis illuminaatide kohta tunnistust, arvasin, et see oli nali, võtsin ühendust lord Edmundoga, kes selgitas kõike illuminaatide kohta, kui saan registri, saan 5 miljonit eurot, on uus liige, siis sain registri ja saan raha on nüüd mu ema korras, illuminaatide hea külg on see, et pole inimohvreid, elan parimat elu, mul on hea maja ja autod ning väga hea äri, olen väga edukas ja saavutan oma unistused , tulge liikmeks ja nautige oma elu täieliku kontakthärra Edmundo telefonil või WhatsAppi numbril +2348159768201 või e-posti aadressil Worldunitedpowersociety@gmail.com, võtke ühendust illuminaatidega juba täna ja muutke oma elu lõplikult

  Hr Paul Finn

  VastaKustuta