3. august 2011

Kui kooli algus lükkub edasi

Jätkan lasteaiateemalise eelnõu tutvustamist.
Eelnõude tegemine on üks riigikogulaste ülesannetest. Mul on eesmärgiks suve lõpuks eelnõu valmis saada nii, et see on juba ka huvigruppidega läbi arutatud. Vast jõuab. Palun ka siinsetel lugejatel oma arvamusi ja ettepanekuid öelda, osad punktid ongi erinevate kirjade ja pöördumiste põhjal. Näiteks on osutunud, õnneks küll harvaesinevaks probleemiks see, et seaduse järgi käivad lasteaias kuni 7-aastased lapsed. Samal ajal on olemas kord, mis lubab kooli alustamise ühe aasta võrra edasi lükata – näiteks kui laps pole veel kooliküps või kui ta on olnud pikemalt haige või mõnel muul sarnasel põhjusel. Arusaadavalt vajaks selline laps ju igati lasteaia tuge kooliks ettevalmistumisel, seega tuleks seadust muuta nii, et soovi ja vajaduse korral saaksid lasteaias käia ka kaheksa-aastased lapsed, kui neile on selline koolialguse edasilükk määratud. Kus nad ikka aastaks üksi koju jäävad, eks ole. Õnneks on praktikas enamasti lastudki lastel lasteaias käia ka „kõrgemas vanuses“, aga on olnud ka teistsuguseid näiteid. Et segadust enam ei tekiks, on otstarbekas vastava viite abil seadust täiendada, näiteks niiviisi (järgneb juriidiline seaduseeelnõu teksti asjakohane väljavõte, millega antaks – kui Riigikogu selle heaks kiidab – koolipikendust saanud lastele õigus lasteaias edasi käia):

Koolieelse lasteasutuse seaduses (RT I, 14.03.2011, 6) tehakse järgmised muudatused:
* Paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(1 1 ) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 9 lõike 3 alusel lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise korral ühe õppeaasta võrra võimaldatakse lasteaias ja erilasteaias hoidu ja alushariduse omandamist kuni kaheksa-aastasele lapsele.“;

* Paragrahvi 6 lõiked 3 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaiarühmas on kolme - kuni seitsme-aastased, käesoleva seaduse § 5 lõikes 11 nimetatud juhul kuni kaheksa-aastased lapsed. Rühma moodustamisel võetakse arvesse laste vanust ja arengutaset.
(4) Liitrühmas on kahe kuni seitsme-aastased, käesoleva seaduse § 5 lõikes 11 nimetatud juhul kuni kaheksa-aastased lapsed. Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või neid asendavad isikud (edaspidi vanemad).“

* Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Valla- või linnavalitsus loob kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele, käesoleva seaduse § 5 lõikes 11 nimetatud juhul kuni kaheksa-aastastele lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteasutuses.”

Või kuidas teie arvate? Kas nendel, kelle puhul on komisjon otsustanud, et nad võiksid minna esimesse klassi aasta hiljem, et kas nendel lastel võiks olla õigus käia koolieelsel aastal lasteaias vaatamata sellele, et nad on vahepeal saanud 8-aastaseks?

(lugu ilmus Delfi poliitblogis 03.08.2011)

1 kommentaar:

 1. kui mina setomaal lasteaednik olin, olid meil ka koolilapsed lasteaias suvel ja koolivaheaegadel
  lapsevanem sai siis rahulikult tööl olla, kui ta teadis, et ta mudilased on hoitud ja toidetud,lapsed ei pea üksi kodus olema
  tervise kaitse leidis et lahe lasteaed
  toiduratsioooni pärast veidi muretsese, et koolilapsel on erinev ratsioon
  aga kui lapsed koguaeg dieedil ei ole, siis ole midagi;)

  VastaKustuta