5. veebruar 2011

Haige lapse hooldamise võimalustest


Perepoliitika teemal küsimus:
Mida tähendab see, et muudate peresõbralikumaks haige lapse hooldamise võimalused?

Täna on haige lapse hooldamiseks kuluva aja kompenseerimiseks ette nähtud hooldushüvitis, mida makstakse kuni 14 järjestikuse päeva eest. Hooldushüvitise suurus arvutatakse tööandja poolt Teie eest eelmisel kalendriaastal makstud sotsiaalmaksu põhjal. Kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse hoolduslehel oldud päevade arvuga, millest hüvitatakse 80% (lisaks peetakse kinni ka tulumaks).
IRL on seisukohal, et haige lapse hooldamiseks on tõepoolest väga vajalik, et üks lapse vanematest või hooldajatest jääb töölt koju ning tegeleb lapsega. Lapsel on paranemiseks vaja, et talle lähedane inimene teda põetaks ja aitaks. Samas on lapse haigestumine pea alati ootamatu ning lisaks murele lapse tervise pärast tuleb emal võoi isal toime tulla ka murega oma töö ja muude kohustuste pärast. 
IRL pakub perede olukorra parandamiseks välja lahenduse selliselt, et perekond saaks ise otsustada, kes ja kui kauaks kuni 14 järjestikuse päeva ulatuses haige lapsega koju jääks. Näiteks kui laps haigestub, võib ema olla temaga kodus pool päeva ja isa pool päeva, või ema ja isa vaheldumisi päevadel, või ka kogu hooldamise aja oleks kodu ainult ema jne., sõltuvalt sellest, kuidas perekond ise ka lapse eelistusi ja konkreetset haiguse kulgu silmas pidades paremaks otsustab.
Kaaluda võiks meie arvates sedagi, et lapselapse haigestumise korral saaksid hoolduslehele jääda ka töötavad lapse vanavanemad. 
Rahaline täiendav kulu sellel muudatusel puuduks, kuna väljamakstav hooldushüvitis jääks päevade lõikes samaks, hooldushüvitise suuruse arvutamise põhimõtted ei muutuks, paindlikumaks muutuks ainult vajalikul hulgal päevade kasutamine täiskasvanute pereringis. 
Võimalik kulude tõus, mis võiks tuleneda sellest, et isad, kes on meil keskmiselt ligi kolmandiku võrra kõrgemate palkadega kui keskmiselt emad, leiaksid paindlikuma elukorralduse juures rohkem võimalusi lastega tegeleda - saaks omakorda tasakaalustatud sellega, et esiteks seisame naiste väiksemate sissetulekute suurendamise eest ning teiseks on statistilise keskmise kohaselt vanavanemate keskmine sissetulek väiksem.
Lähipikas perspektiivis hoiaks riik kulusid kokku, kuna paindlikum töö- ja pereelu ühitamine vähendab töötust ülalpeetavatega perede hulgas, samuti tõuseks tööandjate motivatsioon alla 12-aastaste laste vanemate tööle võtmiseks.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar