15. jaanuar 2010

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatusettepanekud vol 1

Muudatusettepanekud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE) kohta Riigiokogu kultuurikomisjonile

1. Jätta eelnõust välja paragrahvi 2 lõige 3, paragrahvi 17 lõige 6 ning paragrahvid 87 ja 88.2. Täiendada paragrahvi 3 lõiget 3 uue punktiga 1 järgmises sõnastuses:„1) kõik koolis toimuv peab lähtuma eeskätt õpilaste huvidest;”ja muuta seoses sellega järgnevate punktide numeratsiooni;3. Muuta paragrahvi 4 pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:„§ 4. Põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus”;4. Paragrahvi 5 lõike 1 esimeses lauses asendada sõna „septembri” sõnaga „oktoobrit”;5. Jätta eelnõu paragrahvist 5 välja lõige 5.Väljajäetav tekst:„(5) Õpilane, kes on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest, loetakse selle õppeveerandi lõikes koolikohustuse mittetäitjaks.”;6. Jätta eelnõust välja paragrahv 6.Väljajäetav tekst:“§ 6. Isiku elukoha määramine

Käesolevas seaduses käsitatakse isiku elukohana tema Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. Kui registrisse ei ole kantud isiku elukoha aadressi piisava täpsusega, määrab isik puuduvas osas oma elukoha andmed ise, teavitades sellest elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Asenduskodus ja noortekodus viibiva isiku elukohaks loetakse vastavalt asenduskodu või noortekodu aadress.”7. Muuta eelnõu paragrahvi 8 lõige 2 ja sõnastada see järgmiselt:„(2) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle eelnevalt kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. Muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist samuti kooskõlastamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.”8. Jätta eelnõu paragrahvist 11 välja lõike 2 teine lause.Väljajäetav tekst:„(2) Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul ei tohi nõuda ka nende tagastamist koolile.”

9. Jätta välja paragrahvi 14 lõike 3 punkt 1.10. Paragrahvi 14 lõige 6 muuta ja sõnastada järgmiselt:„(6) Koolivaheajad kehtestab kooli pidaja kooskõlastatult kooli hoolekoguga.”11. Jätta paragrahvist 15 välja lõige 3.12. Jätta paragrahvist 15 välja lõige 10.13. Jätta paragrahvist 15 välja lõige 12.14. Paragrahvi 17 lõike 8 punktist 4 jätta välja sõnad „individuaalse õppekava kohaselt”.15. Täiendada paragrahvi 18 lõiget 2 teise lausega järgmises sõnastuses:„Täpsustatud tingimused ja kord tuleb eelnevalt kooskõlastada kooli hoolekoguga.16. Paragrahvi 18 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(5) Hindamisest teavitamise kord sätestatakse kooli õppekavas. Õpilast või piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanemat teavitatakse õpilase hinnetest elektrooniliselt. Juhul, kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanem nõuab hinnetest teavitamist paberkandjal, on kool kohustatud seda tegema paberkandjal klassitunnistuse või õpinguraamatu kaudu.17. Jätta eelnõust välja paragrahv 22.18. Jätta eelnõu paragrahvist 24 välja lõige 2.Väljajäetav tekst:„(2) Õpitulemuste välishindamine toimub tasemetööde, ühtsete lõpueksamite ning riigieksamite kaudu.”;19. Jätta eelnõu paragrahvist 26 välja lõige 3.Väljajäetav tekst:“(3) Koolikohustusliku õpilase õppest puudumine haigestumise tõttu on ilma tervishoiuteenuse osutaja poole pöördumiseta lubatud kuni viie järjestikuse õppepäeva jooksul. Kui õpilane on haigestumise tõttu puudunud õppest üle viie järjestikuse õppepäeva ja sel perioodil on talle osutatud tervishoiuteenust, esitab vanem koolile tervishoiuteenuse osutaja väljastatud dokumendi, mis tõendab haiguse või vigastuse esinemist alates tervishoiuteenuse osutamise päevast.”20. Muuta eelnõu paragrahvi 27 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:„(3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestlusel analüüsitakse õpilase arengut ja toimetulekut tulenevalt õpilase individuaalsest eripärast ja õpilase, vanema või kooli poolt oluliseks peetavast järgmistes valdkondades: emotsionaalne seisund ja käitumine, sotsiaalne heaolu, tervis, motivatsioon, huvid, väärtushinnangud, teadmised ja oskused ning lepitakse kokku edasises õppekorralduses ja eesmärkides.21. Jätta eelnõust välja paragrahvi 27 lõige 4.22. Jätta paragrahvi 28 lõikest 4 välja teine lause.Väljajäetav tekst:„Alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud koolikorraldusliku meetmena alaealiste komisjoni otsusega pikapäevarühma suunatud õpilane võetakse vastu direktori otsusega ja arvatakse välja alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.”;23. Muuta eelnõu paragrahvi 29 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:“(3) Riigieelarvest finantseeritava õpilaskodu tegutsemise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.“24. Muuta paragrahvi 29 lõige 7 ja sõnastada see järgmiselt:“(7) Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli õpilaskodus elavad õpilased vajadusel aasta läbi.25. Muuta paragrahvi 31 lõige 5 ja sõnastada see järgmiselt:„Kooliga samas hoones või selle vahetus läheduses asuv rahvaraamatukogu võib täita kooliraamatukogu ülesannet, kui lisaks põhikogule on rahvaraamatukogus olemas ka õppekirjanduse kogu.”26. Paragrahvi 33 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:“(6) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka eraüldhariduskoolide koolilõuna kulude katmiseks.27. Jätta eelnõu paragrahvi 41 lõikest 3 välja punktid 8, 9 ja 11.28. Jätta eelnõu paragrahvi 43 lõikest 3 välja punkt 1.29. Paragrahvi 47 täiendatakse uue lõikega 5 järgmises sõnastuses:„(5) Lapsevanemal on kohustus luua ja tagada lapsele võimalused koolikohustuse täitmiseks.”ning seoses sellega muudetakse selle paragrahvi järgmiste lõigete numeratsiooni.30. Jätta eelnõust välja paragrahvi 47 lõige 6.31. Muuta eelnõu paragrahvi 48 tekst ja sõnastada see järgmiselt:„Õpilast võib tunnustada kiituskirjaga ning kuld- või hõbemedaliga gümnaasiumilõpetamisel haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Kool võib oma kodukorras sätestada ka muid tunnustusmeetmeid.32. Paragrahvi 50 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„Õpilasele väljastatakse tema enda või vanema taotlusel tasuta kooli õpilaspilet.”33. Paragrahvi 52 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:“Enne kinnitamist kooskõlastatakse kooli töötajate koosseisu kooli hoolekoguga.”34. Paragrahvi 59 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:„(2) Kui isik on käesoleva seaduse § 5 lõigete 4 või 5 alusel loetud koolikohustuse mittetäitjaks, võib tema vanemat karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või suunata vanema kasvatusteaduslikule kursusele või koostegevusele koos lapsega.35. Paragrahvi 67 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“Arengukava koostamisel ja uuendamisel kaasatakse kooli hoolekogu, õpilasesindus, õppenõukogu ning eksperte koolist või väljastpoolt kooli.36. Paragrahvi 68 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:“(2) Kodukorra ja selle muudatuste kavand esitatakse enne kehtestamist hoolekogule ja õpilasesindusele kooskõlastamiseks.”37. Paragrahvi 70 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:“Konkurssikomisjoni kaasatakse kooli hoolekogu esindaja.”38. Muuta eelnõu paragrahv 76 ja sõnastada see järgmiselt:

„§ 76. Kooli pidamise üleandmine

(1) Haridus- ja teadusministril on õigus anda riigikooli pidamine üle vallale, linnale või eraõiguslikule juriidilisele isikule ning vallal või linnal on õigus anda munitsipaalkooli pidamine üle riigile või sihtasutusele.

(2) Riigikooli pidamise üleandmisel vallale, linnale või eraõiguslikule juriidilisele isikule ja munitsipaalkooli pidamise üleandmisel riigile või sihtasutusele kohaldatakse võlaõigusseaduses ettevõtte ülemineku kohta sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega. Riigikooli pidamise üleandmise tulemusel moodustub munitsipaalkool või erakool ning riigikooli tegevus loetakse lõppenuks. Munitsipaalkooli pidamise riigile üleandmise tulemusel moodustub riigikool ning munitsipaalkooli tegevus loetakse lõppenuks. Munitsipaalkooli pidamise sihtasutusele üleandmise tulemusel moodustub sihtasutuse peetav munitsipaalkool ning valla või linna poolt peetava munitsipaalkooli tegevus loetakse lõppenuks. Samal ajal riigikooli pidamise üleandmisega vallale, linnale või eraõiguslikule juriidilisele isikule või valla või linna peetava munitsipaalkooli pidamise üleandmisel sihtasustusele, väljastatakse moodustuvale uuele munitsipaal- või erakoolile koolitusluba.

(4) Riigikooli pidamise võib anda üle sellisele aktsiaseltsile, osaühingule, sihtasutusele või mittetulundusühingule, mille üheks aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõiguse teostajaks on riik, vald või linn. Munitsipaalkooli pidamise võib üle anda üksnes sihtasutusele, mille asutajaks on vald või linn ja mille nõukogu liikmetest üle poole nimetatakse valla või linna poolt.

(6) Riigikooli pidamise vallale, linnale või eraõiguslikule juriidilisele isikule või munitsipaalkooli pidamise riigile üleandmine sätestatakse vastavalt valla- või linnavalitsuse või eraõigusliku juriidilise isiku ning haridus- ja teadusministri vahel käesoleva seaduse alusel sõlmitavas lepingus. Munitsipaalkooli pidamise sihtasutusele üleandmine sätestatakse valla- või linnavalitsuse ja sihtasutuse vahel käesoleva seaduse alusel sõlmitavas lepingus. Lepingu kohustuslikud tingimused on:

1) kooli pidamise vallale, linnale, eraõiguslikule juriidilisele isikule või riigile üleandmise kuupäev;

2) moodustuva munitsipaal- era- või riigikooli ülesanded;

3) õppekavad, mille alusel õpilased õpinguid jätkavad;

4) õpilaste õpingute jätkamise tingimused ja kord;

5) kooli töötajate töö jätkamise tingimused ja kord moodustatavas munitsipaal-, era- või riigikoolis töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud alustel, tingimustel ja korras;

6) kooli kasutuses oleva vara vallale, linnale, eraõiguslikule juriidilisele isikule või riigile üleandmise tingimused, kord ja tähtaeg õigusaktidega sätestatud alustel, tingimustel ja korras;

7) kooli asjaajamise vallale, linnale, eraõiguslikule juriidilisele isikule või riigile üleandmise tingimused, kord ja tähtaeg;

8) kooli pidamise vallale, linnale, eraõiguslikule juriidilisele isikule või riigile üleandmisega kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ja eelarveliste küsimuste ning muude varalisi kohustusi ja õigusi käsitlevate küsimuste lahendamine.

(7) Kooli pidamise vallale, linnale, eraõiguslikule juriidilisele isikule või riigile üleandmisel tagab haridus- ja teadusministeerium, et lepingu kohustuslikes tingimustes on kokkulepe saavutatud. Munitsipaalkooli pidamise sihtasutusele üleandmisel tagab lepingu kohustuslikes tingimustes kokkulepe olemasolu linn või vald.“39. Paragrahvi 81 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:“9) teha Haridus- ja teadusministeeriumile ettepanekuid õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks.

15.01.2010Liisa Pakosta

Riigikogu liige

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar